BSA_ CBTT Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024. (19/07/2024)

BSA- CBTT Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn. (09/07/2024)

BSA_CBTT Về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2024 (28/06/2024)

BSA_CBTT Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. (24/06/2024)

Quy chế Công bố thông tin (03/06/2024)

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (03/06/2024)

Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (03/06/2024)

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (03/06/2024)

0 1 2 3 4 5 6 7