BSA_CBTT Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. (22/02/2024)

BSA_CBTT Nghị quyết phê duyệt kế hoạch tổ chức DHDCH thường niên năm 2024. (21/02/2024)

BSA_CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. (30/01/2024)

BSA_CBTT Báo cáo tài chính quý IV năm 2023. (20/01/2024)

BSA_CBTT Danh sách Cổ đông nhà nước, Cổ đông lớn (04/01/2024)

BSA_CBTT Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (27/11/2023)

BSA_CBTT ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Người liên quan của Người nội bộ của Công ty (24/11/2023)

BSA_CBTT Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (31/10/2023)

0 1 2 3 4 5 6 7