Tiếng Việt English
Thông tin hoạt động
Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(27/04/2023)

Ngày 25/4/2023, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (BHDC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đến dự Đại hội có các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cổ đông của BDHC. Ông Vũ Thành Danh - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa của Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội đổng cổ đông thường niên BDHC năm 2023

Tại Đại hội, các cổ đông đã lần lượt nghe báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; báo cáo nội dung Tờ trình về các vấn đề cần Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Năm 2022, Hội đồng Quản trị BDHC đã hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng Cổ đông giao. Với tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng các giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, cùng sự định hướng, chỉ đạo của HĐQT, BDHC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022. Tổng sản lượng phát điện năm 2022 đạt 322,94 triệu kWh, đạt 140% so với kế hoạch năm. Tổng doanh thu thực hiện đạt hơn 400,7 tỷ đồng (đạt 149% so với kế hoạch 2022); lợi nhuận trước thuế hơn 161,8 tỷ đồng (đạt 307% so với kế hoạch 2022); lợi nhuận sau thuế đạt hơn 153,6 tỷ đồng, cổ tức 12% (trong đó chi trả cổ đông 10% tiền mặt, 2% cổ phiếu).

Đến nay, BDHC đã trở thành một trong những đơn vị mạnh tại địa phương. Không những thế, hình ảnh và thương hiệu của BDHC luôn gắn liền với sự vững vàng, tin cậy, chất lượng, uy tín, hoạt động hiệu quả, phát triển ổn định và bền vững. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong HĐQT, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể Người lao động của Công ty.

Năm 2023, hiện tượng El Nino được dự báo quay lại. Tình hình thủy văn sẽ kém khả quan hơn, sẽ khó có thể ghi nhận sản lượng vượt trội như năm trước, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT BDHC thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của Ban Giám đốc trình Hội đồng Quản trị để thông qua trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2023: điện năng thương mại đạt 230 triệu kWh; tổng doanh thu hơn 295,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 56,5 tỷ Đồng, cổ tức dự kiến 10%.