BSA_CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (03/08/2020)

BSA_CBTT Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch (31/07/2020)

BSA_CBTT Ngày giao dịch đầu tiên với số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung. (24/07/2020)

BSA_CBTT Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 (20/07/2020)

BSA_CBTT Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (15/07/2020)

BSA_CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (30/06/2020)

BSA_CBTT Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (26/06/2020)

BSA-CBTT về việc chi trả cổ tức năm 2019 ( bằng cổ phiếu) (25/06/2020)

0 1 2 3 4 5 6 7